Sessió 6. Actua com a ciutadania global

1 a 2 hores

ACTUAR

Volem incentivar la reflexió sobre dos conceptes claus: ecodependència i interdependència, que entrellacen la realitat local i la global. La pandèmia ens ha evidenciat encara més aquesta interrelació. 

Pretenem generar en l’alumnat el sentit de pertinença a una ciutadania global, crítica, responsable i compromesa, a escala personal i col·lectiva, amb la transformació de la realitat local i global per a construir un món més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i amb el medi ambient, en el qual totes les persones puguem desenvolupar-nos lliure i satisfactòriament. Per això, farem servir exemples i alternatives que inspiren a aquesta construcció de Ciutadania Global a través d’un vídeo.

DINÀMICA INICIAL

La dinàmica que proposem és una sistematització, on recollim el procés i visualitzem el camí recorregut fins ara, com a tancament per iniciar una nova etapa, si ens proposem continuar impulsant accions de mobilització i construcció de ciutadania global, o un nou cicle potser el curs vinent. Per això proposem recollir i sistematitzar el camí realitzat fins a arribar al punt de convidar a l’acció. En cas de continuar amb l’acció, podem proposar aquesta dinàmica també al final del recorregut complet.

Així, proposem una sistematització, recollint el camí realitzat. Potser heu fet algunes sessions, o potser hem realitzat l’itinerari sencer. Potser l’heu nodrit amb altres activitats i potser l’heu desenvolupat a diferents assignatures, vinculant professorat de diferents àmbits, així que la proposta és iniciar amb aquesta dinàmica de sistematització, on visibilitzem les “parades” del nostre camí conjunt. 

Visibilitzar el camí recorregut ens permet valorar com hem anat adquirint coneixements, competències i habilitats, i de segur ens dóna pistes de què ha deixat més empenta, què ha motivat més… La reflexió com a procés recorregut és una forma d’avaluació orientada a treure aprenentatges i millorar edicions futures. 

La dinàmica consisteix a dibuixar un tram de recorregut, a un paperògraf o a una pissarra, com si fos un camí, on anem enganxant les diferents “parades”, que identifiquem  amb targetes a les quals recollim el que recordem. Estimulem amb preguntes com: 

  • Què recordeu? 
  • Quina era la temàtica central? 
  • Què destaqueu d’aquesta activitat? 
  • Què proposeu de diferent? 

Recollim les intervencions i reflexionem sobre per què hem iniciat aquest camí i on volem arribar: a motivar l’acció per construir ciutadania global compromesa, on tots els canvis són importants; els  individuals i els col·lectius, amb contribucions a escala local però també global i planetària. Ja hem fet part del camí i podem contribuir a fer-ho més fàcil per altres, tancant la dinàmica amb una síntesi del que s’ha exposat.

TREBALL EN GRUPS I COL·LABORATIU

Com són moltes les alternatives, és important pensar en clau de motivació personal; no totes les persones tenim les mateixes inquietuds, gustos, capacitats i habilitats, i reconèixer-les és important; aquestes diferències ens enriqueixen. Afegim un component relacional, de vinculació local, quan estimulem l’apropament a altres iniciatives on moltes vegades s’aborden problemàtiques globals i que van més enllà de les nostres fronteres, perquè com a Humanitat, compartim el mateix planeta i tot el que fem està interconnectat. 

Tot això es recull al vídeo que proposem visualitzar. Abans de la projecció, però, demanem que es posi especial atenció en identificar:

  • Les principals temàtiques que aborda, 
  • Les iniciatives que us han cridat més l’atenció i 
  • Quines iniciatives/pràctiques creieu que podeu replicar.

Incentivem la reflexió individual fins que cada persona hagi identificat 3 temàtiques, 3 iniciatives i 3 pràctiques replicables i ho deixi escrit en les targetes.

Després de la reflexió individual, convidem a conformar grups de 4-6 persones per compartir les respostes individuals a les preguntes que vam llençar (temàtiques, iniciatives, possibilitat de rèplica) i per establir, en consens, una tria de 5 per cada grup. 

Convidem a socialitzar les respostes de cada grup a través d’una persona que faci de portaveu. Ho deixem exposat i fem anàlisi conjunta de quines idees es repeteixen. En aquest moment, ens centrarem en les alternatives per establir el TOP TEN D’ALTERNATIVES, i per identificar, ja en plenària, les 10 accions identificades per contribuir a la transformació de la nostra societat.

És important identificar si es tracta d’accions individuals o col·lectives i també si es poden realitzar al nostre centre per nosaltres mateixos i si podem fer-les extensives més enllà, a la família i entorn d’amistats, al centre educatiu… Podem classificar-les segons aquest criteri.

TANCAMENT

Proposem tancar amb una dinàmica de compromís. Per això, entreguem a cada persona dos/tres gomets perquè els col·loqui sobre les dues accions amb les quals senti que vol comprometre’s. Podem fer-ho de forma més anònima, si no disposem de temps, tots alhora, deixant uns minuts per observar-ho i treure les nostres pròpies conclusions. També podem convidar a algunes persones a compartir la seva selecció, motivacions i sentiments.

I SI PODEU CONTINUAR...

Si teniu disponibilitat de temps, la proposta és realitzar una difusió del recorregut en tant el procés viscut fins al moment (sistematització) i de la nostra llista (Top ten d’alternatives), com una bona base per llençar una campanya comunicativa, motivadora i de sensibilització a través de xarxes socials o altres eines i mitjans de comunicació que identifiquem amb l’alumnat. 

Així, en primer lloc retornem a la llista elaborada per completar-la i fer-ne difusió del contingut, identificant les propostes individuals i les col·lectives. També podem incentivar a l’alumnat a dissenyar una recerca sobre entitats i recursos disponibles, per començar a establir alguns vincles i col·laboracions.  

Després de recollida tota la informació, donem difusió dels continguts i els exposem de forma creativa, en lloc visible i convidant a altres a sumar-s’hi, elaborant un mural, cartells i altres eines complementàries i on podem desenvolupar diferents capacitats, habilitats i interessos.