Proposta didàctica

Desenvolupament de competències

Competències Desenvolupament previst
 • Competència artística i cultural 
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal 
 • Competència social i ciutadana

Ser persones obertes, responsables, crítiques i compromeses en la construcció de relacions interculturals basades en l’equitat, la justícia i la inclusió social, rebutjant els prejudicis, estereotips i qualsevol tipus de discriminació per motius d’origen o pertinença.
Promoure relacions basades en el diàleg, l’equitat i el respecte amb la finalitat de contribuir a la construcció d’un model de convivència inclusiu que garanteixi els drets de les minories excloses o discriminades per motiu del seu origen o pertinença.

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual  
 • Competència social i ciutadana 

Valoració crítica i aplicació de diferents eines, mecanismes i recursos per detectar i prevenir comportaments i/o situacions de discriminació, exclusió, dominació o violència envers les persones i grups per motiu del seu origen o pertinença. 

Manifestació i defensa d’un tractament respectuós en relació als diferents col·lectius socials i culturals, en els espais d’informació i comunicació (mitjans de comunicació, Internet, xarxes socials...).

Reflexió crítica i deconstrucció dels estereotips i prejudicis presents a l’aula i en els diferents àmbits relacionals de l’alumnat envers persones i col·lectius d’orígens culturals diversos.

 • Competència social i ciutadana

Posicionament crític i rebuig d’actituds i comportaments etnocèntrics, xenòfobs i racistes que generen situacions de discriminació, exclusió, dominació o violència envers persones o grups per motius d’origen o pertinença al llarg de la història i en l’actualitat.

 • Competència social i ciutadana 
 • Competència artística i cultural

Defensa i promoció dels drets propis i de les persones i col·lectius de l’entorn proper i del món, fent èmfasi en aquells relacionats amb el reconeixement de les minories i de la diversitat (lingüística, cultural, religiosa...).

Interiorització i promoció de les habilitats socials per a la convivència intercultural en societats dinàmiques i canviants (comunicació, escolta activa, diàleg, empatia, prevenció, resolució, transformació de conflictes, mediació, cooperació, flexibilitat i adaptabilitat).

 • Competència artística i cultural 
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
 • Competència social i ciutadana 

Defensa i promoció dels principis i valors fonamentals (justícia, equitat, dignitat, pau, llibertat, solidaritat...) que constitueixen la base de la igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones, independentment de l’origen o pertinença, duent a terme accions reivindicatives en situacions de vulneració. 

Consciència crítica i autonomia en el procés de construcció de la pròpia identitat a partir de l’establiment de diferències, semblances i interdependències amb les persones i col·lectius de l’entorn proper i llunyà. 

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 • Competència social i ciutadana

Comprensió crítica de les causes, conseqüències i característiques de les migracions actuals en el context de la globalització econòmica i de les comunicacions.

Font. Guia d’orientacions pedagògiques per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament al currículum de primària i secundària des de la perspectiva de les competències bàsiques.  Entitats promotores de la Guia: Edualter, Escola Cultura de Pau, Fundació Solidaritat UB i LaFede.cat. 

Per a impartir el currículum impulsant la ciutadania global, podeu consultar: LÓPEZ, Lucía i AGUADO, Guillermo (2019):  Un currículo orientado a la ciudadanía global: aportes para su construcción. Madrid. InteRed.