Presentació

Objectius generals de la unitat didàctica

Aquesta unitat didàctica s’ha dissenyat per oferir una eina al professorat de secundària i batxillerat per a l’aplicació a l’aula, per tal de contribuir a assolir els següents objectius generals:

Enfortir la consciència personal i ciutadana de l’alumnat sobre les cures com a eix central de les nostres vides i societats, posantles en valor i visibilitzant la seva importància per a la sostenibilitat de la vida.

Incrementar la capacitat de l’alumnat per qüestionar críticament el sistema social patriarcal, evidenciant opressions, injustícies, desigualtats i violències de gènere (personals, estructurals i culturals), així com la vinculació entre la realitat local i la global i les seves conseqüències en la vida de les persones.

Facilitar que l’alumnat conegui i empatitzi amb la realitat de les persones migrades, especialment de les dones migrades i les seves reivindicacions, pel reconeixement efectiu de la igualtat de drets i per contribuir a eliminar les múltiples discriminacions que pateixen.

Tots ells, s’alineen vers l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4. Educació de qualitat, i en concret, en la seva meta 4.7, la qual pretén, d’aquí a 2030, assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible.

Això ha de permetre contribuir a assolir altres fites de l’Agenda 2030 que trobareu especificades a l’apartat següent (contextualització de les cures),  com la igualtat entre gèneres i l’empoderament de les dones (ODS 5)  que hem esmentat anteriorment, la reducció de desigualtats (ODS 10), un marc de pau i respecte als drets fonamentals (ODS 16) i el treball digne per a tothom (ODS 8).

Aquests objectius generals es concreten en clau de competències curriculars i amb objectius específics que trobareu a la proposta didàctica i a cadascuna de les sessions.