Proposta didàctica

Presentació

La proposta que presentem és per l’etapa de Secundària (3r i 4t ESO) i Batxillerat (1r i 2n).  La proposta incorpora diferents sessions de treball per l’abordatge dels eixos temàtics que hem considerat claus per a incorporar l’ètica de les cures i la sostenibilitat de la vida.

Inicia aproximant-nos des d’una perspectiva global que introdueix els ODS, i ens encamina a visibilitzar i posar en valor la centralitat de les cures i la complexitat de la cadena global de cures, manifestació de la vulneració de drets de les dones que formen part d’aquesta cadena, com el dret a migrar, els drets laborals i els drets a una ciutadania plena, d’una banda.  D’altra banda, insta a qüestionar-nos les cures en tant drets que afecten a tota la societat i a totes les persones (dret a les cures), posant l’accent en aspectes clau en referència a l’assumpció de responsabilitats, per tal d’incidir en la corresponsabilitat (personal i institucional).

Com ja hem esmentat, la proposta s’alinea amb l’ODS4. Educació de qualitat, en la seva meta 4.7, la qual pretén, d’aquí a 2030, assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible. 

La proposta contribueix també i específicament a l’ ODS5. Igualtat entre els gèneres i empoderament de les dones i les nenes, i en concret, a les fites:  5.1, que es proposa posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món; 5.2, que pretén eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en l’àmbit públic i privat, incloses la tracta i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació com l’explotació laboral;  5.4, que proposa reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com a través de la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i a la família. 

Enllaçant amb les cures, la feminització de les cures en l’àmbit productiu, i per tant remunerat, es desenvolupa en un 80% per dones, segons dades de l’OIT, en condicions moltes vegades infrahumanes i, en qualsevol cas, en situació de precarització pel que fa a condicions laborals com el salari, les prestacions o l’extensió de la jornada, o el fet que no estiguin acollides al règim general de la Seguretat Social, situacions que emparen una reivindicació dels col·lectius organitzats que demanen la ratificació del Conveni 189 de l’OIT.

La situació actual i les dades, tal com introduim a l’apartat de contextualització de les cures, encara segueixen obeint a una segregació laboral per raons de gènere per la qual, es tendeix a ocupar a les dones i als homes en diferents feines (segregació horitzontal) i en diversos nivells, categories o llocs de treball (segregació vertical), factors claus que es veuen reflectits en la bretxa salarial de gènere, en la manca de transparència de moltes empreses i en la manca de corresponsabilitat en les tasques de cures, tots aspectes que incideixen en la configuració i el manteniment d’un ordre i una estructura social desigual i injusta, discriminatòria i que segueix exercint múltiples formes de violència i eixos d’opressió,  agreujada per la pandèmia pel COVID-19, i en les crisis múltiples del sistema que ens conviden a construir una ciutadania global crítica, compromesa i activa.  

En aquest marc, proposem les sessions i el conjunt d’activitats per desenvolupar un sentit crític que impulsi a l’acció compromesa. La realització d’una, vàries o el conjunt de les sessions, ens permetrà contribuir al desenvolupament de les diferents competències en l’alumnat, promovent un currículum orientat a la ciutadania global, recollides en el següent quadre.